Κύριες Δραστηριότητες
Περιβάλλον
single activity slider image
single activity slider image

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

/ ΗΛΕΚΤΩΡ

Στον τομέα της Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), η ΗΛΕΚΤΩΡ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, καθώς έχει κατασκευάσει και διαχειρίζεται μέσω της Κοινοπραξίας Μίσθωσης Αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε. τον μοναδικό στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων στον Χ.Υ.Τ.Α Άνω Λιοσίων, που λειτουργεί από το 2002. Κύριος του Έργου είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ενώ η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει στην Κοινοπραξία με ποσοστό 70%.

Η μονάδα στην ΟΕΔΑ Άνω Λιοσίων συνιστά την πρώτη, μοναδική ολοκληρωμένη και πλήρως αδειoδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης στην Ελλάδα με 30 τόνους ημερήσια δυναμικότητα, 2 ανεξάρτητες γραμμές αποτέφρωσης, ψυκτικούς θαλάμους προσωρινής αποθήκευσης, εσωτερική διαχείριση υγρών αποβλήτων, πύλη ανίχνευσης ραδιενέργειας και συνεχή καταγραφή αερίων εκπομπών. Η εικοσιτετράωρη λειτουργία της μονάδας αποτέφρωσης εξασφαλίζει την σύννομη καταστροφή του συνόλου των συλλεχθέντων αποβλήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα και την παροχή των απαραίτητων εγγράφων – βεβαιώσεων πλήρους καταστροφής από την μονάδα τελικής διάθεσης εντός λίγων ημερών, εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Συγχρόνως, η Αποστείρωση Α.Ε., στην οποία η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 60%, διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα αποστείρωσης Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Αποθήκευσης Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) Υγειονομικών Μονάδων. Η μονάδα της εταιρείας η οποία βρίσκεται στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου είναι δυναμικότητας 18 τόνων ανά ημέρα και τροφοδοτείται από ιδιόκτητο στόλο συλλογής – μεταφοράς ΕΑΥΜ και συνεργαζόμενες εταιρείες που εξυπηρετούν Υγειονομικές Μονάδες.

Τέλος, στον κλάδο συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, η Αποτεφρωτήρας Α.Ε., στην οποία η ΗΛΕΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 65%, παραλαμβάνει και διαχειρίζεται επιτυχώς το σύνολο των παραγόμενων Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), ενώ παρέχει και συμβουλευτική υποστήριξη πάνω στην ταυτοποίηση – διαχωρισμό και επιλογή βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης για κάθε παραγόμενο απόβλητο. Η εταιρεία αποτελεί τη βασική εταιρεία διαχείρισης ΕΑΥΜ που τροφοδοτεί τις προαναφερθείσες μονάδες τελικής διάθεσης ΕΑΥΜ.

KEY INFORMATION

Project:

1. Αποτεφρωτήρας Νοσοκομειακών Αποβλήτων
2. Αποστείρωση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) και Αποθήκευσης Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)
3. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – Εταιρεία συλλογής - μεταφοράς

Type:

1. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – Μονάδα τελικής διάθεσης
2. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – Μονάδα τελικής διάθεσης
3. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – Εταιρεία συλλογής - μεταφοράς

Location:

1. Αττική, Ελλάδα
2. Β’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου, Ελλάδα
3. Αττική, Ελλάδ