Αγορά

Υπεύθυνη Πολιτική για την Αγορά

Στόχος του Ομίλου είναι να επιχειρεί υπεύθυνα απέναντι στην Αγορά, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του και τηρώντας υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Βασικό μέλημα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί η δημιουργία αξίας για τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες. Ο πυλώνας της Αγοράς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρηματικές αποφάσεις του Ομίλου, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Όμιλος, μέσω της συνεργασίας με ποικίλους προμηθευτές, επιδιώκει την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του και τη βέλτιστη ποιότητα των τελικών του έργων. Παράλληλα, εστιάζει στην υποστήριξη των τοπικών προμηθευτών, όπου αυτό επιτρέπεται, ενισχύοντας έτσι την τοπική αγορά. Αναγνωρίζοντας, επίσης, τη σημασία της επιλογής αξιόπιστων συνεργατών, έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης των προμηθευτών.