Ουσιώδη Θέματα

Ουσιώδη θέματα για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η διαδικασία ανάδειξης και προτεραιοποίησης των ουσιωδών θεμάτων έχει ιδιαίτερη αξία για τον Όμιλο, καθώς τα θέματα αυτά επηρεάζουν σημαντικά την εφαρμογή των στρατηγικών του στόχων και των επιμέρους επιχειρηματικών του δράσεων.

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ουσιωδών θεμάτων, ο Όμιλος εμπλέκει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη του και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη τους, όπως έχει προκύψει μέσα από την τακτική επικοινωνία μαζί τους, καθώς και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει. Επίσης, στη διαδικασία αυτή, ο Όμιλος εξετάζει όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του και προκαλούν τις πιο σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Τα θέματα που έχουν προσδιοριστεί ως ουσιώδη είναι τα παρακάτω:

 • Οικονομική Επίδοση
 • Πρακτικές Προμηθειών
 • Καταπολέμηση της Διαφθοράς
 • Κατανάλωση Ενέργειας
 • Κλιματική Αλλαγή (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου)
 • Υγρές Εκροές και Απόβλητα
 • Κατανάλωση Νερού
 • Βιοποικιλότητα
 • Συμμόρφωση με Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 • Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
 • Απασχόληση
 • Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
 • Τοπικές Κοινωνίες