Υπεύθυνη Πολιτική για το Περιβάλλον

Βασικοί στόχοι και στρατηγικές προτεραιότητες είναι η αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία του Ομίλου, η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η επιδίωξη της συστηματικά μικρότερης δυνατής επίδρασης στο περιβάλλον.

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, λόγω της φύσης των έργων και των υπηρεσιών που παρέχει. Η περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου κινείται σε δύο άξονες:

  1. Χρήση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη μέγιστη μείωση των επιπτώσεων των έργων στο περιβάλλον και λήψη πρωτοβουλιών σχετικών με την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας.
  2. Δραστηριοποίηση του Ομίλου σε τομείς που προάγουν τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, όπως η υλοποίηση αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και έργων διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων.

Καθώς η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει στην πρόληψη και τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του, εφαρμόζονται πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις θυγατρικές του εταιρείες.

  • Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΗΛΕΚΤΩΡ, ΑΚΤΩΡ FM, ΤΟΜΗ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΜΟΡΕΑΣ και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα με βάση το διεθνές πρότυπο ISO14001.
  • Η ΑΚΤΩΡ είναι η μόνη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα πιστοποιημένη με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό Eco-Management and Audit Scheme – EMAS και έχει αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Καταχωρημένων Οργανισμών EMAS EL-000012.
  • Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ, ΑΚΤΩΡ FM, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ και ΜΟΡΕΑΣ εφαρμόζουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένα με βάση το διεθνές πρότυπο ISO50001.

Μέσω των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ομίλου και των θυγατρικών του, εξασφαλίζεται περιβαλλοντική συμμόρφωση, διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων, πρώτων υλών και κυρίως εξασφαλίζεται ο περιβαλλοντικός έλεγχος των έργων και των δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος σε υψηλό επίπεδο.

Κατά αυτόν τον τρόπο ο Όμιλος ανταποκρίνεται στην αρχή της προφύλαξης και συμβάλλει, στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, στην:

  • προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης
  • συνετή / ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (νερό, πρώτες ύλες κ.λπ.)
  • προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των τοπικών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και κυρίως για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος που απειλεί τις κλιματικές συνθήκες.