Στρατηγική

Στρατηγική, όραμα, αξίες και μελλοντικοί στόχοι

Η Στρατηγική μας

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ για χρόνια είχε ενεργή και ουσιαστική συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, προσφέροντας ένα ασφαλές και δίκαια αμειβόμενο εργασιακό πλαίσιο, προστατεύοντας το περιβάλλον και υποστηρίζοντας οικονομικά κοινωνικές δράσεις και συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη.

Σήμερα, συστηματοποιούμε τις προσπάθειές μας σε όλους αυτούς τους τομείς, αυξάνοντας το οικονομικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας και πολλαπλασιάζοντας την αξία που η δραστηριότητά μας δημιουργεί για όλα τα συμμετέχοντα μέρη.

 • Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους και προτεραιότητες για το περιβάλλον, την κοινωνία, την αγορά και τους εργαζομένους μας.
 • Με προσεκτικά βήματα περνάμε από τη φιλανθρωπία στην ουσιαστική κοινωνική υπευθυνότητα, θέτοντας στόχους που θα έχουν σημαντική θετική επίδραση στην κοινωνία.
 • Σχεδιάζουμε τη μετάβαση από τη φιλική προς το περιβάλλον δραστηριοποίηση, στη στρατηγική διείσδυση σε κλάδους και τεχνολογίες που έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
 • Εξελισσόμαστε σταθερά από υπεύθυνος εργοδότης σε οργανισμό όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο αναπτύσσεται, ευημερεί και προοδεύει τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
 • Θέλουμε να γίνουμε καταλύτες βελτίωσης για τους προμηθευτές μας στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

 

Οι μελλοντικοί μας στόχοι

Εταιρεία στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει δεσμευτεί στους παρακάτω στόχους. Οι στόχοι βασίζονται στη στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σχετικά με θέματα που αφορούν τους εργαζομένους της, την κοινωνία όπου δραστηριοποιείται, το περιβάλλον και την αγορά.

Ενότητα Στόχοι για το 2019-2020
Εργαζόμενοι
 • Ανανέωση όλων των διαδικασιών και πολιτικών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου
 • Δημιουργία HR KPIs και Reporting ενιαίου για όλες τις εταιρείες του Ομίλου παγκοσμίως
 • Ανανέωση του συστήματος Onboarding – Induction
 • Δημιουργία Learning Academy για Leadership Skills
 • Δημιουργία Δομημένου Εκπαιδευτικού Πλάνου
 • Δημιουργία Συστήματος Αξιολόγησης
Κοινωνία & Αγορά
 • Ανάπτυξη νέων κοινωνικών δράσεων με σημαντική επιρροή στις τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησης
 • Καταγραφή των αιτημάτων και θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή των ενεργειών & των προγραμμάτων για την υποστήριξη τοπικών αναγκών, φορέων και ευπαθών ομάδων
 • Υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες ο Όμιλος δραστηριοποιείται με την κατασκευή έργων, μέσω υλοποίησης έργων υποδομών, παροχής οικονομικής ενίσχυσης και δωρεών
 • Ένταξη κριτηρίων ΕΚΕ στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης σημαντικών προμηθευτών
 • Δέσμευση για την προτίμηση εγχώριων προμηθευτών όπου και όταν αυτό είναι εφικτό (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας συγκεκριμένου εξοπλισμού, υλικών ή υπηρεσιών στην Ελλάδα)
 • Δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας συμβατού με τις Αρχές του UN Global Compact
Περιβάλλον
 • Ελαχιστοποίηση υδάτινης ρύπανσης
 • Ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Διαχείριση των πάσης φύσεως ειδικών επικινδύνων αποβλήτων χωρίς διαρροές και ρυπάνσεις
 • Διατήρηση του θορύβου κάτω των ορίων, καθ’ όλη την διάρκεια των έργων
 • Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση εργαζομένων

 

Η Δέσμευσή μας στους Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους 17 Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals).

Απόφαση της Διοίκησης είναι η ενεργή συμβολή στην επίτευξή τους, μέσω της προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της φτώχειας.

Προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί η επίτευξη των στόχων που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες και προκλήσεις του κλάδου, καθώς και με τα ουσιώδη θέματα που προκύπτουν από την λειτουργία του οργανισμού