Ενδιαφερόμενα Μέρη

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η συστηματική και ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των δράσεων και πρακτικών της, καθώς και για την αντιμετώπιση καθημερινών προκλήσεων. Ο Όμιλος αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά του. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου (Μέτοχοι, Εργαζόμενοι) είτε στο εξωτερικό περιβάλλον (Προμηθευτές, Πελάτες, Συνεργάτες).

 

Στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βασικό μέλημα είναι η εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άψογης συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ ο Όμιλος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή τις διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις της κάθε ομάδας.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι ομάδες ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου, ενώ στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι βασικές απαιτήσεις τους καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο Όμιλος ανταποκρίνεται σε αυτές.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εργαζόμενοι Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να αμείβονται με ανταγωνιστικό μισθό, να έχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη μέσα στον Όμιλο και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοκρατία.

Επιπλέον, θέλουν να γνωρίζουν για τη δραστηριότητα του Ομίλου και τις εξελίξεις σε αυτή.

Συνεχής και άμεση επικοινωνία μέσω του intranet του Ομίλου για όλες τις εξελίξεις και τις αλλαγές.
Διαρκής Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου.
Ενημέρωση από τη Διοίκηση μέσω συγκεκριμένων εκδηλώσεων για το προσωπικό.
Μέσω του intranet, σε διαρκή βάση και σε πραγματικό χρόνο από την όποια εξέλιξη.

Σε συνεχή βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Μέσω ειδικών εκδηλώσεων 2 φορές το χρόνο.

Πελάτες Οι πελάτες επιθυμούν να έχουν μια άψογη συνεργασία με τον Όμιλο σε όλους τους τομείς και να προμηθεύονται ποιοτικές και σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές υπηρεσίες. Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων για κάθε έργο/τομέα δραστηριοποίησης. Σε συνεχή βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Τράπεζες/ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Όμιλος επιθυμούν να έχουν έγκαιρη πληροφόρηση αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιχειρηματικές εξελίξεις.

Επιθυμούν επίσης τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας του Ομίλου και τη διοίκησή του με βάση αυστηρά πρότυπα και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, Δελτίων Τύπου και παρουσιάσεων και της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Τακτικές συναντήσεις με τη Διοίκηση και τις Οικονομικές Διευθύνσεις του Ομίλου και των θυγατρικών του.

Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγματικό χρόνο και διαρκή βάση.
Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Προμηθευτές Οι προμηθευτές επιθυμούν να έχουν μια συνεπή, επικερδή και μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο σε όλους τους τομείς. Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων Προμηθειών κάθε δραστηριότητας. Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Τοπική Κοινωνία Τα μέλη των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ενδιαφέρονται για την παροχή ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και για τις δράσεις του Ομίλου σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Διαρκής επικοινωνία με τους κατά τόπους Υπεύθυνους έργων. Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

ΜΜΕ Τα ΜΜΕ επιθυμούν να ενημερώνονται για τις ενέργειες Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, τις μεταβολές και τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία, τις επιχειρηματικές εξελίξεις και τις δραστηριότητες του Ομίλου και των θυγατρικών του. Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, δελτίων Τύπου και παρουσιάσεων, και της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Τακτικές συναντήσεις με τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου.

Σε πραγματικό χρόνο και διαρκή βάση.
Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν
Μέτοχοι & Επενδυτές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/Σωματεία Ενδιαφέρονται για την υπεύθυνη και σύννομη δραστηριοποίηση του Ομίλου και των θυγατρικών του, την προστασία του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές δράσεις, το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων και της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, δελτίων Τύπου και παρουσιάσεων, και της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου. Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγματικό χρόνο και διαρκή βάση.
Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Υπεργολάβοι Επιθυμούν να έχουν μια συνεπή, επικερδή και μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, επιθυμούν οι εργαζόμενοί τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων Εργοταξίων κάθε δραστηριότητας. Σε συνεχή βάση και σύμφωνα με τις ανάγκες.
Κρατικοί φορείς/ υπηρεσίες Ενδιαφέρονται για την υπεύθυνη και σύννομη δραστηριοποίηση του Ομίλου και των θυγατρικών του, την προστασία του περιβάλλοντος, τις κοινωνικές δράσεις, το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων και της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

Ενδιαφέρονται επίσης για την άριστη ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση των έργων που έχουν αναθέσει στον Όμιλο.

Διαρκής ενημέρωση μέσω ανακοινώσεων, Δελτίων Τύπου και παρουσιάσεων και της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Απευθείας επικοινωνία μέσω των Υπεύθυνων Έργων κάθε δραστηριότητας, αλλά και μέσω συναντήσεων με τη Διοίκηση.

Μέσω της ιστοσελίδας και των ΜΜΕ σε πραγματικό χρόνο και διαρκή βάση. Σε ετήσια βάση μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.

Κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.