Ενημέρωση Επενδυτών
Μετοχική Σύνθεση
Μέτοχος > 5%
Αρ.μετοχών
% Συμμετοχής
Επενδυτικό κοινό
96.213.089
54,36%
Α. Καλλιτσάντσης & Δ. Καλλιτσάντσης (μέσω Pemanoaro Limited)*1
49.336.167
27,87%
Λεωνίδας Μπόμπολας**
26.882.023
15,19%
Ίδιες Μετοχές
4.570.034
2,58%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
177.001.313
100,00%

* Έμμεση συμμετοχή
** Άμεση και έμμεση συμμετοχή
 Συντονισμένη συμπεριφορά

Σημείωση: Ενημέρωση από το μετοχολόγιο της Εταιρείας 12 Ιουνίου 2019.