Συμμετοχές σε Φορείς και Συνδέσμους

Συμμετοχές σε Φορείς και Συνδέσμους

 

Ο Όμιλος συμμετέχει σε εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους, οργανισμούς και φορείς με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου, τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν και τη  βέλτιστη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κατασκευή των έργων τους.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες και προασπίζει τα συμφέροντά τους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό, μέσω του αντίστοιχου φορέα εκπροσώπησης επιχειρήσεων και βιομηχανιών, του BUSINESSEUROPE.

Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ αδιαλείπτως από τον Απρίλιο 2005 έως και τον Μάιο 2018, κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου (ενός εκ των έξι) από τον Μάιο 2010 έως και τον Μάιο 2018.

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον

ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων που επιθυμούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Συμβούλιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση ενεργούς συμμετοχής στον φορέα και την προσυπογραφή ενός κοινού Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θα πρέπει να εφαρμόζουν μέσα από συνεχή βελτίωση και προσαρμογή.

O Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου, ενώ ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη από την ίδρυσή του το 2009 μέχρι και τα μέσα του 2019.

Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – CSR Hellas

Πρόκειται για ένα δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου. Στόχος του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της στο  επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η ΑΚΤΩΡ και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ είναι μέλη του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – CSR HELLAS.

Ελληνικό Δίκτυο Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών /Global Compact Network HellasGCNH

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ είναι μέλη του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών /Global Compact Network Hellas – GCNH.

Με βάση τις Αρχές του Δικτύου, ο Όμιλος και οι θυγατρικές του εκδίδουν για 10 και πλέον χρόνια τους ετήσιους Απολογισμούς, σύμφωνα με τις αρχές του GRI – Global Reporting Initiative του ΟΗΕ, ενώ καταθέτουν και αναρτούν στην ιστοσελίδα του UN Global Compact (www.unglobalcompact.org) τις ετήσιες Εκθέσεις Προόδου (Communication On Progress-COP) με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των Απολογισμών, μέσω της εφαρμογής και υιοθέτησης ενός μεγάλου πλήθους απαιτήσεων του ΟΗΕ / GRI.